Leveringsvoorwaarden Metal-Match

ingaande juli  2017

Vastgesteld door Metal-Match B.V.  gevestigd te Vinkeveen hierna te noemen Metal-Match.

 

1.     Definities

Voor de volgende begrippen gelden in deze Voorwaarden de volgende definities:

  • Metal-Match: Metal-Match B.V., die als leverancier en netwerkmoderator optreedt;
  • Gebruiker en Metal-Match deelnemer: een rechtspersoon die een Overeenkomst met Metal-Match is aangegaan voor het gebruik van het Metal-Match platvorm.
  • Medewerker: een werknemer van Gebruiker of Metal-Match, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker dan wel Metal-Match;
  • Overeenkomst de overeenkomst tussen Metal-Match en Gebruiker voor het gebruik van Metal-Match.
  • Voorwaarden: deze leveringsvoorwaarden Metal-Match.

 

2.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, waarbij Metal-Match aan Gebruiker toegang verstrekt tot het Metal-Match platvorm als Metal-Match deelnemer.

2.2   Metal-Match is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Metal-Match zal gebruiker zoveel mogelijk twee maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen.

 

3.  Toetreding en gebruiksrecht

3.1   Metal-Match verleent Gebruiker het recht om het Metal-Match platvorm gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken.

3.2   Gebruiker zal het Metal-Match platvorm slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Voorwaarden.

3.3  Gebruiker mag niet toestaan dat het Metal-Match platvorm wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Gebruiker en haar Medewerkers.

3.4  De bepalingen in dit artikel gelden op straffe van verbeurte van een dadelijk en ineens opeisbare boete van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van gebruiker tot betaling van de volledige schadevergoeding, indien de schade meer dan eerdergenoemd bedrag mocht belopen.

3.5  Metal-Match is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in het Metal-Match platvorm. Metal-Match zal Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van het Metal-Match platvorm, een en ander naar oordeel van Metal-Match.

4.  Duur en einde Overeenkomst

4.1   De Overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele periode dat Gebruiker gebruikt maakt van het Metal-Match platvorm en wordt voortgezet tot één van beide partijen de Overeenkomst opzegt.

4.2  Gebruiker zal na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer hebben tot het Metal-Match platvorm en zijn gegevens.

4.3  Metal-Match is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Gebruiker aan Metal-Match meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Metal-Match uit de omstandigheden moet afleiden dat de Gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat Gebruiker zijn activiteiten staakt. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de Gebruiker geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.

 

5.  Betaling en kosten

5.1   Indien Gebruiker als “Metal-Match deelnemer” gekwalificeerd staat,  zullen Gebruiker en Metal-Match een “Overeenkomst deelnemer Metal-Match” afsluiten, waarvan deze leveringsvoorwaarden deel uit maken en waarbij de bedoelde overeenkomst de betalingsafspraken en kosten benoemd.

 

6.  Verplichtingen Metal-Match

6.1  Metal-Match staat ervoor in dat de gegevens die Gebruiker middels het Metal-Match platvorm heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden.

6.2   Metal-Match onthoudt zich van het inzien van de gegevens die Gebruiker middels het Metal-Match platvorm bij Metal-Match heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Metal-Match hiertoe krachtens de wet een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.

6.3   Metal-Match verklaart dat de geüploade Cv’s, na het verwijderen door Gebruiker of na verlopen van de houdbaarheidsdatum, definitief verwijdert wordt uit het platvorm en database van Metal-Match.

6.4   Metal Match verklaart dat iedereen met toegang tot de CV database een geheimhoudingverklaring getekend heeft. Deze zijn op verzoek opvraagbaar.

 

7.  Verplichtingen Gebruiker

7.1   Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de logingegevens. Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn logingegevens.

7.2  Gebruiker zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan Metal-Match bij het gebruik van het Metal-Match platvorm en/of Website, een en ander naar het oordeel van Metal-Match. Het is Gebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Metal-Match.

7.3   Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels het Metal-Match platvorm bij Metal-Match heeft geplaatst.

7.4  Indien Gebruiker zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden niet nakomt, is Metal-Match gerechtigd om de toegang voor Gebruiker tot het Metal-Match platvorm te blokkeren zonder voorafgaande aankondiging. Hierbij blijft de Overeenkomst tussen Metal-Match en Gebruiker van kracht.

 

8.   Gegevens

8.1  De gegevens die Gebruiker middels het Metal-Match platvorm heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van Metal-Match staat.

8.2  Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.

8.3  Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Op Metal-Match rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door Gebruiker ingevoerde gegevens.

8.4  Na beëindiging van de Overeenkomst wordt door Metal-Match de via het Metal-Match platvorm ingevoerde gegevens direct en definitief verwijdert zonder hieraan voorafgaand Gebruiker te informeren. Alsdan kan geen kopie van de gegevens meer worden verstrekt.

8.5  Metal-Match is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingevoerde gegevens door Gebruiker.

8.6  Metal-Match op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juridische aspecten die de door Gebruiker ingevoerde gegevens met zich mee brengt.

 

9.  Beschikbaarheid Metal-Match platvorm

9.1  Metal-Match spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot het Metal-Match platvorm.

9.2  Metal-Match is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot het Metal-Match platvorm en/of Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Gebruiker jegens Metal-Match met zich meebrengt. Metal-Match spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Gebruiker tijdig te informeren.

 

10.  Intellectuele eigendomsrechten

10.1   Alle auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot het Metal-Match platvorm en/of Website, zijn het exclusieve eigendom van Metal-Match of diens licentiegever(s). Geen van de in de Overeenkomst of de Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Gebruiker.

 

11.  Aansprakelijkheid

11.1  Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Metal-Match uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Metal-Match slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

11.2  Metal-Match is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Metal-Match in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

11.3  Metal-Match is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van het Metal-Match platvorm en/of Website.

11.4  Metal-Match is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Gebruiker of van derden, van het platvorm van Gebruiker, Metal-Match of derden, of van internetverbindingen van Gebruiker, Metal-Match of derden.

11.5  Metal-Match is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker verband houdende met samenwerkingen die zijn ontstaan met andere Gebruikers, door of via Metal-Match.

11.6  Voor zover Metal-Match geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de zes maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Gebruiker gefactureerde bedragen, verminderd met creditering door Metal-Match aan Gebruiker in die periode. Voor zover Metal-Match ook geen aanspraak kan maken op de in 11.6 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Metal-Match in ieder geval beperkt is tot een bedrag van 50 % van alle in de zes maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Gebruiker gefactureerde bedragen, met een maximum van EUR 2500,-.

11.7  Gebruiker erkent en aanvaardt dat het Metal-Match platvorm nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.

11.8  Gebruiker vrijwaart Metal-Match voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de Voorwaarden, tenzij Gebruiker deze aanspraken jegens Metal-Match met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien Gebruiker de schade zelf zou hebben geleden.

11.9  De aansprakelijkheid van Metal-Match wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Gebruiker ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker Metal-Match onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Metal-Match na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Metal-Match in staat is adequaat te reageren.

11.10   Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien Gebruiker nalaat Metal-Match zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

 

12.  Privacy

12.1  Voor zover Gebruiker met gebruikmaking van het Metal-Match platvorm persoonsgegevens verwerkt is Gebruiker daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruiker staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Metal-Match zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Gebruiker en overeenkomstig de instructies van Gebruiker.

12.2  Gebruiker vrijwaart Metal-Match voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst tussen Metal-Match en Gebruiker en/of de door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Metal-Match mochten worden ingesteld wegens een niet aan Metal-Match toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

13.  Gedragscode omtrent de kwaliteit van aanvragen en kandidaten

13.1  Metal-Matchdeelnemers dienen uitsluitend eigen kandidaten (in loondienst of direct gecontracteerde ZZP’er)  aan te bieden op het Metal-Match platvorm en derhalve niet verkregen van andere bedrijven, bureaus of dienstverleners.

14.  Toepasselijk recht en geschillen

14.1  Op offertes en overeenkomsten tussen Metal-Match en Gebruiker is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

14.2  Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden of de Overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Den Haag voorgelegd.